Lưu lượng kế

shop_437414346Luu_luong_ke_tron

2 GPM ≈

0,45m3/h

5 GPM ≈

1,1m3/h

10 GPM ≈

2,2m3/h

20 GPM ≈

4,5m3/h

35 GPM ≈

7,8m3/h

Lưu lượng kế tròn

shop_luu luong ke tron

2 GPM ≈

0,45 m3/h

5 GPM ≈

1,1 m3/h

10 GPM ≈

2,2 m3/h

20 GPM ≈

4,5 m3/h

30 GPM ≈

26,7 m3/h

60 GPM ≈

13,5 m3/h

100 GPM ≈

22,5 m3/h

 

Lưu lượng kế lắp đường ống  Lưu lượng kế lắp đường ống
 Lưu lượng kế  Lưu lượng kế